Rotterdams Klimaatakkoord

Deals in uitvoering

Vanaf mei 2019 zijn de verschillende klimaattafels een aantal keer bij elkaar gekomen. Ze hebben met elkaar gesproken over plannen, oplossingen en gedurfde stappen die ze met hun tafel kunnen nemen. De eerste voorstellen lagen medio september op tafel.  Na een doorrekening van die plannen op CO2-vermindering en aanpassingen, ligt er nu een akkoord vol concrete plannen waar alle partijen hun handtekening onder kunnen zetten. Hieronder lees je precies welke deals er allemaal zijn.

Deal 1: Investeringsagenda energietransitie Haven Industrieel Complex

Er zijn veel investeringen nodig in de regio Rotterdam. Daarvoor stellen we een investeringsagenda samen. 

Lees meer (pdf)

Deal 2: Arbeids- en scholingsagenda energietransitie

Voor de energietransitie is human capital een voorwaarde voor succes. Daar gaan de regionale overheid (gemeente en provincie), onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijfsleven zich gezamelijk voor inzetten.

Lees meer (pdf)

Deal 3: Versnellingshuis energietransitie Haven en Industrieel Complex

Het versnellingshuis gaat innovatieve projecten bevorderen.

Lees meer (pdf)

 

Deal 4: Grootschalige productie, import en toepassing van waterstof

Partijen gaan zich samen inzetten om projecten gericht op de toepassing van waterstof uit te voeren.

Lees meer (pdf)

Deal 5: Industriële elektrificatie

Industrieprocessen die warmte gebruiken tot circa 300 graden Celsius worden zo veel mogelijk geëlektrificeerd, zodat aardgas wordt vervangen.

Lees meer (pdf)

Deal 6: Duurzame warmte vanuit de industrie

We dragen bij aan het realiseren van een warmtetransportnet in Zuid- Holland, waardoor we met restwarmte, warmte uit geothermie en andere lokale warmtebronnen steden in Zuid-Holland, de glastuinbouw en bedrijven van warmte kunnen voorzien.

Lees meer (pdf)

Deal 7: Benutten van reststromen, biomassa, CO2 in het Haven en Industrieel Complex

We richten ons op het benutten van reststromen, biomassa en CO2 in industriële processen.

Lees meer (pdf)

Deal 8: Woningen, kantoren en winkels aardgasvrij en duurzaam

Bouwinvest bezit vastgoed met ongeveer 1200 woningen, 2 kantoorgebouwen en 2 winkelcentra in Rotterdam. In 2045 zorgen zij dat het hele bezit energieneutraal en aardgasvrij is.

Lees meer (pdf)

Deal 9: Havensteder aardgasvrij en duurzaam

Havensteder heeft de intentie om 2.300 woningen aardgasvrij te maken in Rotterdam.

Lees meer (pdf)

Deal 10: Hoek van Holland naar aardgasvrij

Woningbouwvereniging Hoek van Holland gaat samen met de gemeente Rotterdam onderzoek doen naar de mogelijkheden van een warmtenet of andere duurzame bronnen.

Lees meer (pdf)

Deal 11: Verduurzamingstoolbox voor makelaars

Er is een toolbox ontworpen samen met drie NVM makelaars. Doel van de toolbox is het op eenvoudige wijze geven van informatie en het laten zien van mogelijkheden en kansen over duurzaamheid en aardgasvrij.

Lees meer (pdf)

Deal 12: Rotterdam-Centrum aardgasvrij en duurzaam

Manhave bezit woningen, winkels en kantoren in het centrum van Rotterdam. Zij streven naar een klimaatneutraal bezit in 2030. Daarnaast openen zij in 2023 een duurzaam boetiek hotel met een daktuin welke toegankelijk is voor het publiek.

Lees meer (pdf)

Deal 13: 110-Morgen naar aardgasvrij en duurzaam

Onze Woning doet samen met de gemeente Rotterdam onderzoek naar mogelijkheden om aan te sluiten op stadsverwarming of andere duurzame bronnen. Ook willen zij aansluiten bij andere onderzoeken en initiatieven in de wijk 110-morgen in Rotterdam.

Lees meer (pdf)

Deal 14: Participatie platform

Om initiatieven in de energietransitie te stimuleren creëren we samen met de gemeente Rotterdam een overlegplatform met een digitale plek voor uitwisseling van informatie, tips en kennis op het gebied van deze energietransitie.

Lees meer (pdf)

Deal 15: Rozenburg aardgasvrij en duurzaam

Ressort Wonen wil haar gehele bezit in Rozenburg, zo’n 2300 woningen, aansluiten op stadsverwarming. Tevens wil ze ook trekker zijn om de aanpalende particuliere woningen ook aan te sluiten.

Lees meer (pdf)

Deal 16: Prinsenland/Lage Land aardgasvrij

Het bezit in Rotterdam van Vesteda, een institutionele belegger met huurwoningen in het midden en hoger segment, is grotendeels al aangesloten op stadsverwarming. Voor het bezit dat nog op aardgas is aangesloten wordt de haalbaarheid nader onderzocht om mee te gaan met de eerste tranche van de gebiedsaanpak in de overstap op stadsverwarming. Het betreft 156 eenheden.

Lees meer (pdf)

Deal 17: Woonbron Aardgasvrij en duurzaam

Woonbron wil in Rotterdam een stevige bijdrage leveren aan CO2-reductie en het aardgasvrij maken van de Rotterdamse woningvoorraad.

Lees meer (pdf)

Deal 18: Woonstad aardgasvrij en duurzaam

Woonstad Rotterdam werkt al lang aan de verduurzamingsopgave van haar (huur)woningen in Rotterdam. In de periode tot 2030 worden nog meer woningen aardgasvrij en bij renovatieprojecten wordt gebruik gemaakt van klimaatadaptatie, circulariteit, LED verlichting en zonnepanelen.

Lees meer (pdf)

Deal 50: Energiemaatregelen en verduurzaming door Heimstaden

Deal 51: Energiemaatregelen en verduurzaming door VVE Netwerk Rotterdam

Deal 19: Vervoersbank

Op de Pretorialaan in Rotterdam Zuid is al een fietsenbank aanwezig. Er zijn aan deze service twee elektrische auto’s toegevoegd.

Lees meer (pdf)

Deal 20: Elektrische car sharing voor iedereen

Aan het eind van 2019 wordt een autodeelprogramma uitgerold met 100 elektrische auto’s. Je kunt een auto reserveren via een app en na gebruik overal in Rotterdam achterlaten.

Lees meer (pdf)

Deal 21: Multimodale wijk- en station hubs

Deelvervoer wordt simpeler en toegankelijker gemaakt. Daarom worden er multimodale hubs in wijken, bij woningcomplexen, bij bedrijven en NS Stations geplaatst.

Lees meer (pdf)

Deal 22: Coöperatie deelmobiliteit

Bewoners worden geholpen met het oprichten van lokale coöperaties waarbinnen zij voertuigen kunnen delen.

Lees meer (pdf)

Deal 23: Emissievrije belevering van bouwmaterialen

Deze deal spreekt van voorbeeldgedrag in bedrijfsvoering. Transport van bijvoorbeeld betonstraatstenen vergt zware voertuigen, waarvan grote fabrikanten nog geen emissievrije modellen op de markt brengen.

Lees meer (pdf)

Deal 24: Bundeling ophalen bedrijfsafval

Het duurzamer inzetten van voertuigen die bedrijfsafval inzamelen én daarmee reductie van het aantal vervoersbewegingen.

Lees meer (pdf)

Deal 25: Eenrichtingsverkeer Nieuwe Binnenweg

In goede samenwerking tussen bewoners, ondernemers, RET, Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie etc., is er gezamenlijke inzet tot het veranderen van de Nieuwe Binnenweg tot een éénrichtingsweg.

Lees meer (pdf)

Deal 26: Experiment schoolomgevingen

Twee scholen in Rotterdam krijgen voor een periode van circa vier maanden een andere verkeersomgeving. De verkeersveiligheid wordt hierdoor verbeterd, zodat meer kinderen de fiets kunnen gebruiken.

Lees meer (pdf)

Deal 27: Groene Connectie Rotterdam Centrum

De groene centrumring is al begonnen. Blaakpark ligt al op de tekentafel. Middels workshops en wandelexpedities worden de vergezichten verkend.

Lees meer (pdf)

Deal 28: Ondernemerstafel

De ambities van het Klimaatakkoord hebben we neergelegd in ons netwerk.  Zij dagen elkaar uit om manieren/transitiedeals te bedenken waarmee we de ambities kunnen realiseren binnen het bedrijfsleven.

Lees meer (pdf)

Deal 29: Zakelijke deelmobiliteit

Deelauto’s inzetten op de zakelijke markt die vanaf een hub gebruikt kunnen worden. Doordat het autodeelsysteem vraag gestuurd is, worden grondstoffen en kostbare ruimte efficiënt ingezet.

Lees meer (pdf)

Deal 30: Gemeentelijke mobiliteit

Het gemeentelijke HR-beleid inzake woon-werkverkeer en werk-werkverkeer voor haar medewerkers wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met de visie van verduurzaming en exibilisering van de mobiliteit van gemeentelijke werknemers.

Lees meer (pdf)

Deal 31: Elektrische BoTuBus, voor banen en de buurt

Een elektrische bus voor werknemers in Spaanse polder en ouderen in de wijk die opgeladen wordt door zonnepanelen die in eigendom zijn van bewoners van Delfshaven.

Lees meer (pdf)

Deal 32: Alle kinderen op de fiets naar school

Zorgen voor praktijkgerichte fietseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurtkinderen, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten.

Lees meer (pdf)

Deal 33: Stadsbrede deelfiets

Er wordt gewerkt aan een deelfietssysteem waarbij inclusieve mobiliteit voorop staat. Het stimuleren van alternatief vervoer ten opzichte van de auto is belangrijk om de stad bereikbaar, gezond en leefbaar te houden.

Lees meer (pdf)

Deal 34: Fietscampus 010

De wijkhubs van Fietscampus 010 vormen de uitvalsbasis van fiets- en mobiliteitsactiviteiten in de buurt. Van daaruit worden netwerk-, thema-, informatie- en workshopbijeenkomsten verzorgd. Hierdoor biedt een Fietscampus per wijk een passend antwoord op spelende mobiliteitsvragen en -behoeften.

Lees meer (pdf)

Deal 35: Klimaatalliantie – Transitiekamer Mobiliteit

We roepen de Transitiekamer Mobiliteit in het leven, een samenwerkingsverband tussen gemeente en partners gericht op het versnellen en op schaal brengen van de transitie naar emissieloze en gedeelde mobiliteit in Rotterdam.

Lees meer (pdf)

Deal 52: Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van Rotterdamse bedrijven, de Verkeersonderneming en de Gemeente Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit (002).png

Lees meer

Bekijk video

Deal 56: Stadsbrede deelmobiliteit

Deal 36: Ontwikkelen van productie van duurzame energie uit de haven

Wij verkennen nieuwe mogelijkheden om wind- en zonne-energie te ontwikkelen. We betrekken partijen in het havengebied om deze mogelijkheden optimaal te benutten en te vergroten. We brengen nieuwe mogelijkheden in kaart.

Lees meer (pdf)

Deal 37: Zon op bedrijfsdaken in het havengebied

We zetten ons in om bedrijfsdaken binnen het havengebied van zonnepanelen te voorzien.

Lees meer (pdf)

Deal 38: Regionale versnelling wind op land

Voor een viertal windenergieprojecten zetten gemeente, ontwikkelaars en grondeigenaren in op een versnelling. Medio 2020 gaan we handtekeningen plaatsen onder de afspraken, zodat alles in 2023 gerealiseerd is.

Lees meer (pdf)

Deal 39: Ketenstimulatie van elektriciteit uit wind op zee

We werken aan een gezamenlijke lobby voor de koppeling tussen de vraag naar hernieuwbare elektriciteit en aanbod door nieuwe windparken op zee.

Lees meer (pdf)

Deal 40: Aanlanding elektriciteit uit wind op zee

Om schone energie te benutten zet Rotterdam in op regionale aanlanding van elektriciteit uit wind op zee.

Lees meer (pdf)

Deal 41: Zon-energie in woonwijk Prinsenland – Het Lage Land

In deze ‘next generation’ woonwijk onderzoeken en ontwikkelen wij koppelingen tussen de opwek, opslag en distributie van zon-energie.

Lees meer (pdf)

Deal 42: Parkeerterreinen overkappen met zonnedaken

We selecteren parkeerterreinen die geschikt zijn voor het overkappen met zonnedaken.

Lees meer (pdf)

Deal 43: Zon op bedrijfsdaken in het stedelijk gebied

We gaan alle geschikte daken op bedrijventerreinen voorzien van zonnepanelen en waar mogelijk een toepassing van windenergie.

Lees meer (pdf)

Deal 44: Zon op daken van woningen

We starten een pilot om zon op daken van woningen te realiseren via de oprichting van energiecoöperaties.

Lees meer (pdf)

Deal 53: Verduurzamen van bedrijfsterreinen

Deal 54: Op naar 90 coöperatieve zonnedaken

Het realiseren van 90 coöperatieve zonnedaken waar bewoners samen eigenaar zijn van zonnepanelen op een dak in de buurt. Hierdoor kan iedere Rotterdammer deelnemen in een energiecoöperatie in de buurt – ongeacht de dikte van de portemonnee. 

Lees meer (pdf)

Deal 45: Scheiden van GFT in studenten flats

We gaan met de Erasmus Sustainability Hub, Rotterdam Circulair, SSH en Stadswonen afspraken maken over het inzamelen van gft in hun hoogbouw panden.

Lees meer (pdf)

Deal 46: Samenwerking ‘Rotterdam tegen Verspilling’

We gaan voedselverspilling actief tegen, door te kijken welke afspraken we kunnen maken met de verschillende partijen in de stad en óók met de producenten.

Lees meer (pdf)

Deal 47: Stimuleren van een meer plantaardig dieet

We zetten de verschuiving naar meer plantaardige voeding hoger op de agenda.

Lees meer (pdf)

Deal 48: De Erasmus Universiteit creëert positieve impact

De Erasmus Universiteit wil 2024 een CO2-neutrale universiteit te zijn.

Lees meer (pdf)

Deal 49: Zero Food waste pakketten voor studenten

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam gaat in samenwerking met de Erasmus Sustainability Hub voedselpakketten uit reststromen aan studenten aanbieden.

Lees meer (pdf)

Deal 55: Circulaire Retail in de binnenstad

Deal 57: Gezonde en duurzame lijnbaan

Deal 58: Geen Woorden Maar Draden

© Gemeente Rotterdam